സെക്ഷൻ 302: മർഡർ വിപണിയിൽ

ജയ ജോസ് രാജ് രചിച് ലോഗോസ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെക്ഷൻ 302: മർഡർ എന്ന നാടകപുസ്തകം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ രണ്ട് അവാർഡുകൾ …

ഗിരീഷ് കർണാട് നാഷണൽ അവാർഡ് ഡോ. രാജാവാര്യർക്ക്

ഗിരീഷ് കർണാട് സാംസ്കാരിക വേദിയുടേയും നാഷണൽ തീയേറ്ററിന്റേയും പ്രഥമ ഗിരീഷ് കർണാട് നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തകനും സംവിധായകനും നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ: രാജാ വാര്യർക്ക്. …